REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAPA DRZEW

1. Postanowienia ogólne.

 • 1.1. Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania przez Użytkownika z serwisu internetowego Mapa Drzew oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym dostępu do Usług Krajowej Mapy Drzew ww. serwisie prowadzonym przez MGGP Aero Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie (adres: ul. Karola Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów) zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której dokumentację rejestrową prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000026913, NIP: 8731256310, REGON: 850414002, BDO: 000081836, zwana dalej „MGGP Aero”.
 • 1.2. Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 1.3. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie, na stronie internetowej www.mapadrzew.com, w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 • 1.4. Informacje i dane prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym, ani być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.

2. Definicje.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • 2.1. Dane Osób Trzecich – dane i bazy danych pochodzące od podmiotów trzecich, wykorzystywane w Serwisie. Dane Osób Trzecich obejmują:
  • Ortofotomapa – pochodząca z otwartego zasobu GUGIK,
  • Granice Administracyjne PRG – pochodzące z otwartego zasobu GUGIK,
  • Mapa – pochodząca z otwartego zasobu OpenstreetMap,
  • Działki ewidencyjne, granice gruntów i wydzieleń lasów Państwowych – usługa WMS z bazy danych udostępnianej przez Lasy Państwowe.
 • 2.2. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 • 2.3. Hasło – zestaw znaków alfanumerycznych i znaków specjalnych konieczny do autoryzacji Użytkownika podczas logowania do Konta.
 • 2.4. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 • 2.5. Konto – indywidualne konto w Serwisie, przypisane do danego Użytkownika, założone w wyniku procesu rejestracji, umożliwiające m.in. składanie Zamówień.
 • 2.6. Login – adres email użytkownika wykorzystany w procesie rejestracji.
 • 2.7. Polityka prywatności – dokument uszczegóławiający wskazane w Regulaminie zasady przetwarzania danych osobowych oraz zasady bezpieczeństwa, a także określający zakres i sposób zbierania oraz korzystania przez MGGP Aero z informacji zbieranych poprzez wykorzystanie plików „cookies”, dostępny pod adresem Polityka Plików Cookies.
 • 2.8. Regulamin – niniejszy dokument, regulujący świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • 2.9. Reklamacja - oświadczenie wiedzy Użytkownika, zawierające zastrzeżenia co do usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • 2.10. Serwis – serwis internetowy Mapa Drzew, dostępny pod adresem mapadrzew.com;
 • 2.11. Usługi Serwisu – usługi świadczone przez MGGP Aero na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określone w Regulaminie, polegające na korzystaniu z Serwisu.
 • 2.12. Usługi Odpłatne – Usługi Serwisu dotyczące Krajowej Mapy Drzew świadczone odpłatnie przez MGGP Aero na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określone w Regulaminie.
 • 2.13. Usługi Lokalnej Mapy Drzew – odpłatne usługi, których świadczenie przez MGGP Aero na rzecz Użytkownika wymaga zawarcia odrębnej umowy. Usługi Lokalnej Mapy Drzew nie są Usługami Serwisu.
 • 2.14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 2.15. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, jak również osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej, korzystająca z Serwisu.
 • 2.16. Użytkownik niezawodowy – osoba fizyczna zawierająca umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym Usług Odpłatnych, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) oraz osoba fizyczna zawierająca umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym Usług Odpłatnych, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • 2.17. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na świadczenie Usług Odpłatnych, określające w szczególności rodzaj i zakres Usług Odpłatnych. Zamówienie stanowi złożoną przez Użytkownika ofertę zawarcia Umowy na świadczenie Usług Odpłatnych.

3. Ogólne zasady i warunki korzystania z Serwisu.

 • 3.1. MGGP Aero informuje, że korzystanie z Usług Serwisu może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 • 3.2. Językiem używanym w Serwisie, w tym językiem Umowy na świadczenie Usług Lokalnej Mapy Drzew i Usług Odpłatnych oraz używanym w toku komunikacji między Stronami jest język polski.
 • 3.3. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet, przeglądarką internetową obsługującą pliki cookies: np. Google Chrome (wersja 67.0.3396.99 lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 73.0.1 lub nowsza), Microsoft Edge (wersja 84.0.522.63 lub nowsza). Przeglądarka internetowa musi mieć włączoną obsługę JavaScript, w celu założenia Konta oraz składania Zamówień także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 • 3.4. W celu korzystania z treści cyfrowych konieczne jest [•]
 • 3.5. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie.
 • 3.6. Zabronione jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami, a także w sposób niezgodny z Regulaminem. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 • 3.7. MGGP Aero zastrzega sobie prawo do zawieszenia, usunięcia lub ograniczenia funkcjonalności Konta (zakresu świadczonej Usługi Serwisu), w szczególności:
  • 3.7.1.w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  • 3.7.2.w przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem;
  • 3.7.3.w przypadku podejmowania przez Użytkownika działań, które w ocenie MGGP Aero mogą zagrażać lub naruszać prawnie chronione interesy MGGP Aero.
 • 3.8. W przypadku, gdy powodem zawieszenia lub ograniczenia funkcjonalności Konta są przyczyny wskazane w punkcie 3.6, które mogą zagrażać lub naruszać prawnie chronione interesy MGGP Aero, przywrócenie pełnej funkcjonalności Konta może nastąpić na wniosek Użytkownika, wyłącznie po uprzednim zaprzestaniu przez Użytkownika takich działań oraz usunięciu skutków takich działań w zakresie i sposób wskazany przez MGGP Aero.
 • 3.9. O zamiarze zawieszenia, usunięcia lub ograniczenia funkcjonalności Konta MGGP Aero poinformuje Użytkownika przesyłając wiadomość na adres e-mail wskazany w Koncie Użytkownika wraz z wezwaniem do zaprzestania naruszeń w terminie 7 dni od jego otrzymania oraz wyjaśnieniem charakteru naruszenia.

4. Rodzaje i zakres Usług Serwisu

 • 4.1.MGGP Aero umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących, ogólnodostępnych, bezpłatnych Usług Serwisu, dotyczących Krajowej Mapy Drzew (KMD) – podgrupa Mapa Koron Drzew (MKD):
  • przeglądanie treści umieszczonych w Serwisie,
  • składanie zapytań dotyczące jednego drzewa oraz grupy drzew (nie więcej niż 1000 drzew) na podstawie zaznaczonego obszaru (nie większego niż 1km2),
  • wyświetlanie statystyk parametrów zaznaczonego drzewa / drzew,
  • zakładanie i prowadzenie Konta oraz dostęp do Konta,
  • formularz kontaktowy, umożliwiający Użytkownikowi kontakt z MGGP Aero, jak również zainicjowanie rozmów w celu zamówienia Usługi Lokalnej Mapy Drzew.
 • 4.2.Serwis umożliwia korzystanie z Usług Odpłatnych, dotyczących Krajowej Mapy Drzew (KMD) – podgrupa Mapa Koron Drzew (MKD), bliżej opisanych w rozdziale 7 Regulaminu
 • 4.3.Serwis umożliwia korzystanie z formularza kontaktowego, m.in. w celu złożenia zapytania o Usługi Lokalnej Mapy Drzew.
 • 4.4.Użytkownik, będący osobą fizyczną mającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub niemającą zdolności do czynności prawnych, może korzystać z Usług Serwisu takich jak:
  • zakładanie i prowadzenie Konta oraz dostęp do Konta,
  • korzystanie z Usług Odpłatnych (w tym składania Zamówień na Usługi Odpłatne),
  • korzystania z formularza kontaktowego - wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 • 4.5.Korzystanie z Serwisu, w tym Konta i składanie Zamówień na Usługi Odpłatne możliwe jest przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz ewentualnych awarii Serwisu lub systemu do składania Zamówień lub prac konserwacyjnych Serwisu lub systemu do składania Zamówień.
 • 4.6.Do zawarcia przez MGGP Aero oraz Użytkownika Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi:
  • W odniesieniu do Usługi Serwisu przeglądania treści zamieszczonych w Serwisie - z chwilą wejścia na stronę Serwisu; umowa ta zostaje rozwiązana z chwilą zamknięcia strony Serwisu lub przeglądarki;
  • W odniesieniu do Usługi Serwisu zakładania i prowadzenia Konta oraz dostępu do Konta z chwilą zarejestrowania Konta; umowa ta zostaje rozwiązana z chwilą usunięcia Konta;
  • W odniesieniu do Usług Odpłatnych – z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

5. Założenie Konta oraz dostęp do Konta.

 • 5.1.Założenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne.
 • 5.2.W celu założenia Konta, Użytkownik zobowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w Serwisie, podając adres email i hasło oraz inne dane wskazane w formularzu rejestracyjnym. W celu założenia konieczne jest zaakceptowanie „Polityki prywatności”.
 • 5.3.Zakładając Konto Użytkownik oświadcza, iż dane podane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i aktualne, a ich podanie lub późniejsze wykorzystanie w ramach Serwisu w normalnym toku czynności nie narusza praw osób trzecich.
 • 5.4.Jeżeli Konto zakładane jest w imieniu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki naukowej itp., osoba dokonująca rejestracji musi posiadać stosowne umocowanie.
 • 5.5.MGGP Aero dokona weryfikacji poprawności danych rejestracyjnych. Jeżeli weryfikacja przebiegnie pozytywnie, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie przesłany link aktywacyjny w celu potwierdzenia poprawności podanego adresu e-mail.
 • 5.6.MGGP Aero zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności danych wprowadzonych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym oraz odmowy rejestracji Użytkownika, w szczególności w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości tychże danych. W przypadku stwierdzenia takich nieprawidłowości po dokonaniu aktywacji Konta, MGGP Aero zastrzega także prawo uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Konta.
 • 5.7.Logowanie do Konta odbywa się poprzez podanie przez Użytkownika unikalnego loginu i hasła, wskazanych przez Użytkownika przy zakładaniu Konta.
 • 5.8.Do korzystania z danego Konta uprawniony jest wyłącznie Użytkownik, którego dane zostały podane w formularzu rejestracyjnym, w trakcie tworzenia Konta. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Kont zarejestrowanych przez innych Użytkowników, a także udostępnianie własnego Konta innym osobom.
 • 5.9.Konto posiada następujące funkcjonalności:
  • składanie Zamówień,
  • dokonywanie zapłaty za Zamówienia,
 • 5.10.Użytkownik może zażądać usunięcia Konta w każdym czasie. Żądanie usunięcia Konta możliwe jest z poziomu aplikacji po uprzednim zalogowaniu. Po wybraniu opcji “usuń konto” na maila użytkownika zostanie dostarczony e-mail z linkiem usuwającym ostatecznie konto. Usunięcie Konta jest nieodpłatne.
 • 5.11.MGGP Aero jest uprawnione do usunięcia Konta w przypadku jego nieaktywności, zgodnie z wewnętrznymi politykami retencji danych obowiązującymi u MGGP Aero i zgodnie z treścią przekazanych Użytkownikowi klauzul informacyjnych. W takim przypadku MGGP Aero poinformuje Użytkownika o zamiarze usunięcia Konta z 21-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości email.
 • 5.12.Usunięcie konta równoznaczne jest z rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia Usług Serwisu – prowadzenia i dostępu do Konta.

6. Usługi Odpłatne

 • 6.1.Usługi Odpłatne obejmują:
  • Składanie Zamówień – zapytań dotyczących grupy drzew (więcej niż 1000 drzew lub obszar większy niż 1km2) na podstawie zaznaczonego obszaru,
  • Statystyki dla drzew w obrębie obszaru wskazanego w Zamówieniu,
  • Dostęp do danych wektorowych w postaci pliku geojson zawierających zakres zamówienia oraz drzewa w jego obrębie,
  • Możliwość wyświetlenia zamówionych danych w serwisie.
 • 6.2.Informacje o Usługach Odpłatnych podane na stronie internetowej www.mapadrzew.com, w szczególności ich opisy, parametry techniczne, wymagania oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy o świadczenie Usług Odpłatnych, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • 6.3.MGGP Aero zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług Odpłatnych w każdym czasie, przy czym zmiana cen Usług Odpłatnych nie odnosi skutku w stosunku do Usług Odpłatnych, co do których MGGP Aero przyjął Zamówienia do realizacji przed dniem wejścia w życie zmiany ceny Usług Odpłatnych. Zmiana cen Usług Odpłatnych nie stanowi zmiany Regulaminu.
 • 6.4.MGGP Aero ma prawo do organizowania okazjonalnych promocji Usług Odpłatnych, których warunki każdorazowo zostaną opublikowane w Serwisie.

7. Zamówienia Usług Odpłatnych w Serwisie

 • 7.1.Czynności zmierzające do zawarcia Umowy i świadczenia Usług Odpłatnych, a w szczególności złożenie Zamówienia może dokonywać jedynie Użytkownik lub osoby należycie umocowane do działania w imieniu Użytkownika. Przyjmuje się, iż osoba składająca Zamówienie jest osobą upoważnioną przez Użytkownika do dokonania tych czynności.
 • 7.2.Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia w Serwisie, obejmująca łączną cenę brutto oraz podawana jest najpóźniej z chwilą zaznaczenia obszaru którym zainteresowany jest Użytkownik oraz kliknięciu przycisku “Wyszukaj”.
 • 7.3.Złożenie zamówienia wymaga posiadania Konta. W celu złożenia Zamówienia, Użytkownik musi podać interesujący go obszar oraz wyszukać drzewa w jego zakresie. Następnie Użytkownikowi wyświetlana jest informacja o cenie. Użytkownik musi potwierdzić Zamówienie, klikając przycisk „Kup teraz”.
 • 7.4.W chwili skutecznego złożenia Zamówienia przez Użytkownika, zostanie on przekierowany do strony płatności. Użytkownikowi zostanie przesłane potwierdzenie płatności oraz informacja o zrealizowaniu zamówienia z linkiem do pobrania danych, na adres e-mail wskazany w Koncie.
 • 7.5.Złożenie Zamówienia przez Użytkownika zobowiązuje do uiszczenia opłaty.
 • 7.6.Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie przez MGGP Aero oferty złożonej przez Użytkownika w ramach Zamówienia, co stanowi zawarcie pomiędzy MGGP Aero i Użytkownikiem Umowy na świadczenie Usług Odpłatnych na warunkach wynikających z treści Zamówienia.
 • 7.7.Zamówienie zostanie zrealizowane przez MGGP Aero poprzez dostarczenie treści w postaci cyfrowej.
 • 7.8.MGGP Aero uprawniony jest do odmowy przyjęcia Zamówienia do realizacji w szczególności w przypadku:
  • nieuregulowania przez Użytkownika wymagalnych należności z tytułu uprzednio zawartych z MGGP Aero umów.
 • 7.9.MGGP Aero może odstąpić od Umowy na świadczenie Usług Odpłatnych w całości lub w części (umowne prawo odstąpienia). W przypadku, kiedy Zamówienie jest realizowane częściami, odstąpienie ma skutek jedynie w stosunku do części Zamówienia, która nie została zrealizowana, o ile z treści oświadczenia MGGP Aero o odstąpieniu od Umowy nie wynika inaczej.
 • 7.10.MGGP Aero według swojego wyboru przesyła oświadczenie o odstąpieniu od Umowy drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w czasie składania Zamówienia.
 • 7.11.Uprawnienie do odstąpienia od Umowy MGGP Aero może zrealizować w terminie 14 dni od złożenia zamówienia.
 • 7.12.Usługa Odpłatna zostanie zrealizowana w terminie wskazanym w opisie każdej z Usług Odpłatnych.

8. Usługi Lokalnej Mapy Drzew.

 • 8.1.Produkty w ramach usługi Lokalnej Mapy Drzew (LMD)
  • Podgrupa - MKD Mapa Koron Drzew
  • Podgrupa - MGD Mapa Gatunków Drzew
  • Podgrupa - MKonD Mapa Kondycji Drzew
  • Podgrupa - MPD Mapa Pni Drzew
 • 8.2.Produkty w ramach usługi Lokalnej Mapy Drzew (LMD) są przygotowane na podstawie dedykowanej kolekcji danych lotniczych o parametrach technicznych ustalonych każdorazowo i indywidualnie z Użytkownikiem, w tym na podstawie informacji cenowej przygotowanej indywidualnie dla Użytkownika.
 • 8.3.Dane prezentowane w Serwisie jako Usługi Lokalnej Mapy Drzew są jedynie prezentacją i służą do zapoznania się przez Użytkownika z cechami Usługi Lokalnej Mapy Drzew, w szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 • 8.4.Świadczenie przez MGGP Aero Usług Lokalnej Mapy Drzew wymaga zawarcia odrębnej, odpłatnej umowy. Serwis umożliwia Użytkownikowi kontakt z MGGP Aero w celu złożenia zapytania ofertowego Usługi Lokalnej Mapy Drzew.

9. Złożenie zapytania o Usługi Lokalnej Mapy Drzew.

 • 9.1.Użytkownik inicjuje kontakt przez formularz kontaktowy w Serwisie lub bezpośrednio mailowo/telefonicznie. W formularzu kontaktowym Użytkownik wybiera interesujący go obszar, interesującą go Usługę Lokalnej Mapy Drzew oraz podaje dane kontaktowe po czym przesyła do MGGP Aero wypełniony formularz kontaktowy.
 • 9.2.Po otrzymaniu pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego MGGP Aero przeprowadzi weryfikację otrzymanego pytania pod kątem jego poprawności oraz możliwości realizacji oraz przygotuje wstępną informację zawierającą cenę na realizację usługi. Wyżej wymieniona informacja zostanie przesłana do Użytkownika na podany adres e-mail.
 • 9.3.Strony będą prowadzić negocjację w celu zawarcia odrębnej, odpłatnej umowy, wymaganej do świadczenia Usług Lokalnej Mapy Drzew.

10. Ceny i metody płatności.

 • 10.1.Ceny Usług Odpłatnych podawane są w złotych polskich i są cenami brutto.
 • 10.2.Zapłata za Usługi Odpłatne następuje w formie przedpłaty za pomocą metod płatności dostępnych przy składaniu Zamówień.
 • 10.3.Dostępne są następujące metody płatności (obsługiwane poprzez serwis Przelewy24):
  • płatność Blikiem,
  • płatność szybkim przelewem internetowym,
  • płatność kartą.
   Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 • 10.4.Użytkownik nie będzie potrącał ani odliczał kwot dochodzonych lub należnych od MGGP Aero, w ramach innego zobowiązania, jakie łączy go ze MGGP Aero lub od wynagrodzenia jakie przysługuje MGGP Aero od Użytkownika, chyba że w ramach odrębnych ustaleń Strony postanowiły inaczej.

11. Odpowiedzialność MGGP Aero.

 • 11.1 W zakresie, w jakim jest to dopuszczone przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialność MGGP Aero z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie Usług Serwisu, a także innych zobowiązań wynikających z Regulaminu – odpowiedzialność MGGP Aero jest wyłączona.

12. Reklamacje w zakresie świadczenia Usług Serwisu.

 • 12.1.Użytkownik może składać Reklamacje dotyczące niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez MGGP Aero Usług Serwisu.
 • 12.2.Reklamacje w sprawach Usług Serwisu należy składać:
 • 12.3.
  Użytkownik zobowiązany jest zgłosić Reklamację najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym dowiedział się o problemie stanowiącym podstawę reklamacji. Za datę zgłoszenia reklamacji uznaje się datę jej wpływu do MGGP Aero. Wszelkie reklamacje dotyczące usterek, które wystąpiły i nie zostały zgłoszone w tym terminie mogą nie być uznane przez MGGP Aero.
 • 12.4.W zgłoszeniu Reklamacji Użytkownik zobowiązany jest wskazać:
  • swoje imię i nazwisko,
  • adres do korespondencji,
  • rodzaj, datę i opis problemu, którego dotyczy Reklamacja.
 • 12.5.Reklamacja jest rozpatrywana przez MGGP Aero niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jej wniesienia.
 • 12.6.MGGP Aero niezwłocznie po rozpatrzeniu Reklamacji przedstawia Użytkownikowi swoje stanowisko w sprawie zgłoszonej Reklamacji wraz z uzasadnieniem, przesyłając Użytkownikowi odpowiednie oświadczenie na adres e-mail wskazany w koncie Użytkownika.

13. Własność intelektualna.

 • 13.1.Serwis i poszczególne jego komponenty są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa do korzystania z Serwisu, w tym systemu do składania Zamówień, które nie zostały przyznane wyraźnie Użytkownikowi na podstawie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa (w tym przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy z dnia 27 stycznia 2001 r. – o bazach danych) pozostają zastrzeżone na rzecz MGGP Aero lub podmiotów udzielających MGGP Aero licencji na korzystanie z poszczególnych utworów i innych przedmiotów praw wyłącznych wchodzących w skład Serwisu.
 • 13.2.Użytkownik może korzystać z Serwisu poprzez jego wyświetlanie, korzystanie z udostępnionych funkcjonalności i pobieranie danych udostępnionych do pobrania w Serwisie.
 • 13.3.Użytkownik nie może publikować treści pochodzących od MGGP Aero w tym statystyk oraz danych obrazowych koron drzew poza Serwisem. Pobieranie, przetwarzanie i udostępnianie danych mapowych oraz wektorowych pochodzących od MGGP Aero, bez zgody MGGP Aero (w przypadku gdy dane nie zostały zakupione) np. udostępnianie zapisanych zrzutów ekranu, jest zabronione.
 • 13.4.Użytkownik może korzystać z umieszczonych w Serwisie danych i baz danych będących Danymi Osób Trzecich w zakresie, jakim pozwalają na to zasady udostępniania Danych Osób Trzecich:
 • 13.5.Użytkownik zobowiązuje się, że bez uprzedniej zgody MGGP Aero nie będzie używał znaków towarowych, oznaczeń handlowych lub symboli MGGP Aero.
 • 13.6.Wszelkie rysunki, specyfikacje, karty techniczne, materiały reklamowe lub inne materiały udostępnione przez MGGP Aero Użytkownikowi, stanowią wyłączną własność MGGP Aero. Użytkownik nie będzie dokonywał w tych materiałach zmian bez uprzedniej zgody MGGP Aero.

14. Ochrona danych osobowych.

 • 14.1.Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika w związku z wykonywaniem przez MGGP Aero świadczeniem Usług Serwisu określone są w dokumencie „Polityka Prywatności”.

15. Postanowienia szczególne dotyczące Użytkownika niezawodowego

 • 15.1.Postanowienia rozdziału 15 Regulaminu stosuje się do Użytkownika niezawodowego.
 • 15.2.W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie wskazują, iż następujące punkty nie znajdują zastosowania do Użytkownika niezawodowego:3.6.3, 7.7 - 7.9,10.4 i 11.1.
 • [Odstąpienie]
 • 15.3.Użytkownik niezawodowy uprawniony jest do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
 • 15.4.Bieg terminu, o którym mowa w pkt 15.3 rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 • 15.5.Dla zachowania terminu wskazanego w pkt 15.3 wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • 15.6.W przypadku złożenia przez Użytkownika niezawodowego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed potwierdzeniem przez MGGP Aero Zamówienia do realizacji, Zamówienie zostanie anulowane (oferta złożona przez Użytkownika niezawodowego przestanie wiązać MGGP Aero).
 • 15.7.Użytkownik niezawodowy może złożyć MGGP Aero oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.). Użytkownik niezawodowy może także odstąpić od umowy składając MGGP Aero oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem adresu e-mail reklamacje@mapadrzew.com . W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, MGGP Aero niezwłocznie prześle Użytkownikowi niezawodowemu na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonym drogą elektroniczną.
 • 15.8.MGGP Aero ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust, 16.8 zwrócić Użytkownikowi niezawodowemu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 • 15.9.MGGP Aero dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik niezawodowy, chyba że Użytkownik ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • 15.10.W przypadku gdy Użytkownik niezawodowy wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik taki ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 • 15.11.Użytkownik niezawodowy nie ponosi kosztów:
  • świadczenia Usług w całości lub w części, za czas do odstąpienia od umowy, jeżeli nie żądał spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli Użytkownik ten nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • 15.12.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi niezawodowemu w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie Usługi, jeżeli MGGP Aero wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika niezawodowego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez MGGP Aero utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika niezawodowego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • [Rozstrzyganie sporów]
 • 15.13.Konsument może uzyskać́ bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień́ oraz rozstrzygania sporów między nim a MGGP Aero, między innymi zwracając się̨ do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów, jak również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 • 15.14.Na stronie internetowej https://ec.europa.eu/consumers/odr udostępniona jest unijna platforma do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną̨, interaktywną stronę̨ internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość́ umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

16. Postanowienia końcowe

 • 16.1.Aktualny Regulamin jest każdorazowo udostępniony w Serwisie.
 • 16.2.MGGP Aero zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, zgodnie z procedurą określoną w tym i następnych punktach. Jako ważny powód uznaje się w szczególności: zmiany w zakresie świadczonych Usług Serwisu, zmiany działalności prowadzonej przez MGGP Aero, zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony w Serwisie.
 • 16.3.O zmianie Regulaminu MGGP Aero poinformuje poprzez komunikat widoczny w Serwisie oraz poprzez przesłanie Użytkownikom, na adres e-mail wskazany w Koncie Użytkownika, powiadomienia o zmianie Regulaminu (wraz z załączonym zmienionym regulaminem w formacie PDF).
 • 16.4.Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Użytkownika, który nie wypowie umowy o świadczenie Usług Serwisu (w tym nie usunie z Konta) przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
 • 16.5.Termin wejścia w życie zmienionego Regulaminu będzie wynosić co najmniej 14 dni od daty powiadomienia Użytkowników o zmianie Regulaminu dokonanego zgodnie z punktem 16.3.
 • 16.6.Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację Zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu. Zamówienia te realizowane są na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu zawarcia umowy o świadczenie Usług Odpłatnych.
 • 16.7.Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Zasady wykorzystywania plików cookies zostały określone w dokumencie „Polityka Plików cookies” stanowiącej część Polityki Prywatności.
 • 16.8.Prawem właściwym dla Regulaminu oraz składania i realizacji Zamówień jest prawo polskie.
 • 16.9.Spory powstałe między MGGP Aero a Użytkownikiem innym niż Użytkownik niezawodowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby MGGP Aero.
 • 16.10.Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 23.06.2021 r.