POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU MAPA DRZEW

Niniejszy dokument opisuje zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskiwanych przez MGGP Aero za pośrednictwem Serwisu.

1. Definicje

Pojęcia wskazane poniżej i używane w niniejszym dokumencie należy interpretować zgodnie z nadanymi im znaczeniami:

Pojęcie Znaczenie
MGGP Aero - MGGP Aero spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, ul. Karola Kaczkowskiego 6, 33-100, KRS: 0000026913.
Pliki cookies - niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na urządzeniu końcowym użytkownika odwiedzającego stronę internetową. Pliki cookies najczęściej zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator.
Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 1 RODO.
Serwis - serwis internetowy Mapa Drzew, dostępny pod adresem www.mapadrzew.com.
RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst RODO dostępny jest tutaj.
Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, jak również osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej, korzystająca z Serwisu.
Usługi - usługi świadczone przez MGGP Aero na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określone w regulaminie, dostępnym tutaj.

2. Sposób zbierania danych osobowych Użytkowników.

MGGP Aero zbiera dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi:

 • poprzez formularze dostępne w Serwisie;
 • w związku ze świadczeniem Usług na rzecz Użytkowników;
 • poprzez korzystanie przez Użytkownika z Serwisu.

3. Dane osobowe przetwarzane przez MGGP Aero.

Dane osobowe Użytkowników zbierane i przetwarzane przez MGGP Aero mogą obejmować:

 • Imię i nazwisko;
 • Ulica i numer domu;
 • Miejscowość;
 • Kraj;
 • Kod pocztowy;
 • Nazwa (firma) instytucji
 • Obszar zamówienia;
 • NIP
 • Numer telefonu;
 • Adres e-mail;
 • Dane dotyczące fakturowania i płatności;
 • Statystyki użytkowania Serwisu.

4. Dane zbierane za pośrednictwem plików cookies.

Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu może być związane ze zbieraniem przez MGGP Aero informacji o Użytkowniku za pomocą plików cookies.

Pliki cookies pozwalają na zbieranie takich informacji jak:

 • rodzaj urządzenia końcowego;
 • nazwa i wersja przeglądarki;
 • nazwa i wersja systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu końcowym.

Szczegółowe zasady dotyczące korzystania przez MGGP Aero z plików cookies określa polityka plików cookies, stanowiąca integralną część polityki prywatności, która jest dostępna tutaj.

5. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.

MGGP Aero, działając jako administrator danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w następujących celach i w oparciu o wskazane podstawy prawne:

W odniesieniu do Użytkowników będących Klientami MGGP Aero
Cel Podstawa prawna
 • podejmowanie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy, w tym przesłanie odpowiedzi na skierowane przez formularz kontaktowy zapytanie;
 • zawarcie umowy, w szczególności umów o świadczenie Usług, w tym usług założenia i zarządzania kontem w Serwisie;
 • wykonanie umowy, w szczególności umów o świadczenie Usług, w tym kontaktowanie się z Użytkownikiem w związku z zawartymi umowami, udzielanie wsparcia Użytkownikowi w zakresie świadczonych Usług, obsługa ewentualnych reklamacji;
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • prowadzenie przez MGGP Aero rozliczeń oraz rachunkowości;
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na MGGP Aero.
 • ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami;
 • nawiązanie oraz utrzymywanie kontaktu z Użytkownikiem, w tym w celu udzielenia odpowiedzi na pytania Użytkownika przesłane poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie oraz wymiany bieżącej korespondencji niezwiązanej z zawarciem umowy na świadczenie Usług lub innej umowy;
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MGGP Aero, tj. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, nawiązania oraz utrzymywania kontaktu z Użytkownikiem, w tym w celu udzielenia odpowiedzi na pytania Użytkownika przesłane poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie oraz wymiany bieżącej korespondencji.
 • prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług;
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MGGP Aero, tj. prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.
W odniesieniu do Użytkowników będących pracownikami/współpracownikami naszych Klientów
Cel Podstawa prawna
 • zapewnienie kontaktu z podmiotem będącym stroną umowy zawartej z MGGP Aero;
 • weryfikacja czy osoba, która kontaktuje się z MGGP Aero, jest uprawniona do podejmowania czynności w imieniu podmiotu będącego stroną umowy zawartej z MGGP Aero;
 • zapewnienie prawidłowej realizacji umowy zawartej z MGGP Aero;
 • ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami;
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MGGP Aero, tj. zapewnienie kontaktu z podmiotem będącym stroną umowy zawartej z MGGP Aero, weryfikacja czy osoba, która kontaktuje się z MGGP Aero, jest uprawniona do podejmowania czynności w imieniu podmiotu będącego stroną umowy zawartej z MGGP Aero, zapewnienie prawidłowej realizacji umowy zawartej z MGGP Aero, ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami.
 • prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług;
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MGGP Aero, tj. prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.
 • prowadzenie przez MGGP Aero rozliczeń oraz rachunkowości;
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na MGGP Aero.

Niezależnie od celów i podstaw wskazanych powyżej, MGGP Aero może poprosić Użytkownika o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w określonym celu.

6. Prawa Użytkownika.

Użytkownikowi, którego dane osobowe są przetwarzane przez MGGP Aero, przysługiwać mogą następujące prawa, opisane poniżej. Zakres uprawnień przysługujących Użytkownikowi w konkretnym przypadku zależy w szczególności od podstawy prawnej przetwarzania jego danych osobowych przez MGGP Aero.

Prawo do informacji Uprawnienie Użytkownika do uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych przez MGGP Aero. MGGP Aero realizuje to prawo poprzez publikację niniejszej polityki prywatności, polityki plików cookies oraz klauzul informacyjnych dostępnych w Serwisie.
Prawo dostępu Uprawnienie Użytkownika do uzyskania od MGGP Aero potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe oraz uzyskania do nich dostępu oraz informacji, zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 RODO.
Prawo do sprostowania danych Uprawnienie Użytkownika do żądania od MGGP Aero niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
Prawo do usunięcia danych Uprawnienie Użytkownika określane także jako „prawo do bycia zapomnianym”. W przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO (np. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane), Użytkownik ma prawo żądania usunięcia dotyczących go danych osobowych, zaś MGGP ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe. Niemniej, istnieją pewne wyjątki od tego prawa, określone w art. 17 ust. 3 RODO (np. dalsze przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
Prawo do ograniczenia przetwarzania Uprawnienie Użytkownika do żądania od MGGP Aero ograniczenia przetwarzania w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO (np. w przypadku zakwestionowania przez podmiot danych prawidłowości danych – na okres pozwalający MGGP Aero sprawdzić prawidłowość tych danych). W takim jednak wypadku MGGP Aero jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą Użytkownika lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
Prawo do przenoszenia danych Uprawnienie Użytkownika do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które dostarczył MGGP Aero, oraz prawo do przesyłania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony MGGP Aero, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany. Prawo do przenoszenia danych przysługuje Użytkownikowi, jeśli przetwarzanie danych następuje w zautomatyzowanej formie na podstawie zgody Użytkownika lub na podstawie umowy.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych Uprawnienie Użytkownika do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją lub w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego – wobec przetwarzania jego danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MGGP Aero.
Prawo do wycofania zgody Uprawnienie Użytkownika do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, udzielonej MGGP Aero, w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji Uprawnienie Użytkownika do nie podlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Powyższy zapis nie ma zastosowania w przypadkach wskazanych w art. 22 ust. 2 RODO (np. gdy przetwarzanie opiera się na wyraźnej zgodzie podmiotu danych).
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Uprawnienie Użytkownika do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych naruszyło przepisy RODO.

7. Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą.

W celu realizacji praw opisanych w pkt 6 powyżej, Użytkownik powinien zwrócić się do MGGP Aero ze stosownym wnioskiem pod adresem wskazanym w pkt 14.

MGGP Aero jest uprawniona do weryfikacji tożsamości Użytkownika zwracającego się z wnioskiem.

Realizacja praw Użytkownika odbywać się będzie zgodnie z przepisami RODO.

MGGP Aero jest uprawniona do nieuwzględnienia wniosku dotyczącego realizacji praw, które zgodnie z przepisami RODO nie przysługują Użytkownikowi. W przypadku wniosku ewidentnie nieuzasadnionego lub nadmiernego MGGP Aero uprawniona jest do pobrania opłaty na poczet kosztów realizacji tego wniosku.

MGGP Aero udzieli Użytkownikowi informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym wnioskiem w terminie miesiąca od jego otrzymania. Termin ten z uwagi na skomplikowany charakter wniosku lub liczbę wniosków może ulec wydłużeniu o kolejne dwa miesiące. MGGP Aero poinformuje Użytkownika o przedłużeniu terminu.

8. Środki ochrony danych.

MGGP Aero stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie ochrony przed zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych.

Środki wdrożone przez MGGP Aero obejmują w szczególności:

 • wyłącznie upoważnieni pracownicy MGGP Aero mają dostęp do danych;
 • przeszkolenie personelu MGGP Aero w zakresie ochrony danych osobowych;
 • wdrożenie adekwatnych fizycznych, technicznych i proceduralnych zabezpieczeń danych osobowych, w szczególności w celu zapewnienia ich poufności i integralności;
 • wdrożenie procedur bezpieczeństwa;
 • szyfrowanie połączeń za pomocą protokołu SSL.

9. Przekazywanie danych osobowych.

MGGP może przekazywać dane osobowe Użytkownika następującym podmiotom:

 • dostawcy usług płatniczych, których Użytkownik upoważnił do dostępu do swoich danych osobowych; przetwarzanie danych osobowych realizowane przez dostawców usług płatniczych podlega zasadom ochrony danych osobowych, w szczególności politykom prywatności, tych dostawców;
 • uprawnione organy i instytucje, działające na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 • podmioty świadczące na rzecz MGGP Aero usługi doradcze (prawne, podatkowe) oraz usługi informatyczne.

10. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.

MGGP Aero może przekazywać dane osobowe Użytkownika do partnerów MGGP Aero przetwarzających dane osobowe w państwach trzecich, tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jednakże tylko w zakresie niezbędnym, związanym ze świadczeniem przez tych partnerów na rzecz MGGP Aero usług, zwłaszcza informatycznych oraz związanych z obsługą płatności w Serwisie.

Przekazywanie danych osobowych następować będzie w oparciu o mechanizmy zapewniające odpowiedni stopień ochrony tych danych w państwach trzecich, w szczególności w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony lub na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych decyzją Komisji Europejskiej (dostępnych tutaj, tekst w języku angielskim).

W celu uzyskania dodatkowych informacji nt. stosowanych przez MGGP Aero zabezpieczeń transferu danych do państw trzecich, w tym uzyskania kopii takich dodatkowych zabezpieczeń, prosimy o kontakt pod adresem wskazanym w pkt 14.

11. Okres przechowywania danych osobowych.

MGGP przechowuje i przetwarza dane osobowe przez czas istnienia ważnej podstawy prawnej, tj.:

 • w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę Użytkownika, do momentu jej wycofania;
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy, lub podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy odpowiednio przez czas wykonywania umowy lub zakończenia działań podjętych przed zawarciem umowy;
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów MGGP Aero, do czasu uwzględnienia sprzeciwu wniesionego przez Użytkownika wobec takiego przetwarzania – w takim wypadku MGGP Aero zaprzestanie przetwarzania takich danych, chyba że MGGP Aero lub osoba trzecia wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (przy czym w przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług MGGP Aero zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie w jakim przetwarzanie związane jest z takim marketingiem);
 • w przypadku dokonywania przez MGGP rozliczeń oraz prowadzenia rachunkowości w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

12. Przetwarzanie danych osobowych małoletnich.

Ochrona danych osobowych małoletnich Użytkowników jest bardzo ważna dla MGGP Aero.

W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych małoletniego w związku ze świadczeniem przez MGGP Aero usług społeczeństwa informacyjnego (tj. usług normalnie świadczonych za wynagrodzeniem, na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie odbiorcy usług) jest zgoda, zgodę tę samodzielnie może wyrazić małoletni, który ukończył 16 lat.

W przypadku małoletniego poniżej 16 lat, MGGP Aero będzie przetwarzać jego dane osobowe wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.

Osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem poniżej 16 roku życia, która uzyskała informację o tym, że dziecko to samodzielnie wyraziło zgodę na przetwarzanie danych osobowych może skontaktować się z MGGP Aero pod adresem wskazanym w pkt 14.

MGGP Aero uprawniona jest do weryfikacji:

 • wieku Użytkownika;
 • tożsamości osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem, w tym w celu ustalenia czy osoba taka wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.

Zasady korzystania z Serwisu przez osoby małoletnie odrębne od kwestii związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych reguluje regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Serwisu, dostępny tutaj.

13. Dodatkowe informacje – klauzule informacyjne.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w tym wskazanie, czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe, określają klauzule informacyjne znajdujące się pod formularzami, za pomocą których MGGP Aero zbiera dane osobowe:

14. Postanowienia końcowe.

MGGP Aero wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach wskazanych w niniejszej polityce prywatności i z nią związanych pod adresem iod@mggpaero.com lub pisemnie (listownie) na adres MGGP Aero, tj. ul. Karola Kaczkowskiego 6, 33-100, Tarnów (z dopiskiem „IOD” lub „Inspektor Ochrony Danych”).

Wszelkie wnioski o wycofanie udzielonych nam zgód (np. na otrzymywanie informacji handlowych) mogą Państwo kierować na adres: support@mapadrzew.com

W sprawach nieuregulowanych polityką prywatności zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Data wejścia w życie dokumentu: 21.06.2021 r. Ostatnia zmiana dokumentu: 21.06.2021 r.

Niniejszy dokument można pobrać tutaj.