FORMULARZ KONTAKTOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA – REJESTRACJA KONTA W SERWISIE

1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest MGGP AERO Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Karola Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów, KRS: 0000026913, NIP: 8731256310, REGON: 850414002.

2. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:iod@mggpaero.com lub pisemnie (listownie) na adres Administratora wskazany powyżej (z dopiskiem „IOD” lub „Inspektor Ochrony Danych”).

3. Cele przetwarzania danych

Nasi Klienci

W przypadku, gdy są Państwo naszymi Klientami, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usługi założenia oraz zarządzania Państwa kontem użytkownika w serwisie internetowym Mapa Drzew [www.mapadrzew.com] oraz świadczenia na Państwa rzecz innych usług drogą elektroniczną wymagających posiadania konta w serwisie, w tym kontaktowania się z Państwem w związku ze świadczonymi usługami, udzielania Państwu wsparcia w zakresie świadczonych usług, obsługi ewentualnych reklamacji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu serwisu internetowego Mapa Drzew.

Dodatkowo, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dokonywania przez nas rozliczeń usług oraz prowadzenia rachunkowości.

Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach prowadzenia przez nas marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług oraz ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Pracownicy/współpracownicy naszych Klientów

W przypadku, gdy są Państwo pracownikami/współpracownikami naszych Klientów, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach zapewnienia kontaktu z podmiotem będącym stroną zawartej z nami umowy, weryfikacji czy są Państwo uprawnieni do podejmowania czynności w imieniu tego podmiotu, prawidłowej realizacji zawartej z nami umowy.

Dodatkowo, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dokonywania przez nas rozliczeń oraz prowadzenia rachunkowości.

Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach prowadzenia przez nas marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług oraz ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

4. Podstawy przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • Nasi Klienci

  • w zakresie usługi założenia oraz zarządzania kontem użytkownika oraz świadczenia na Państwa rzecz innych usług drogą elektroniczną wymagających posiadania konta, realizacji tych usług, w tym kontaktowania się z Państwem w związku ze świadczonymi usługami, udzielania Państwu wsparcia w zakresie świadczonych usług, obsługi ewentualnych reklamacji - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Pastwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”);
  • w zakresie dokonywania przez nas rozliczeń oraz prowadzenia rachunkowości – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, w szczególności na podstawie przepisów podatkowych oraz o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w zakresie prowadzenia przez nas marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na prowadzeniu przez nas marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług;
  • w zakresie ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na możliwości podjęcia działań mających na celu ustalenie, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami;
 • Pracownicy/współpracownicy naszych Klientów

  • w zakresie zapewnienia kontaktu z podmiotem będącym stroną zawartej z nami umowy, weryfikacji czy są Państwo uprawnieni do podejmowania czynności w imieniu tego podmiotu, prawidłowej realizacji zawartej z nami umowy – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na możliwości zapewnienia kontaktu z podmiotami będącym stroną zawartej z nami umowy, weryfikacji czy są Państwo uprawnieni do podejmowania czynności w imieniu tego podmiotu, prawidłowej realizacji zawartej z nami umowy;
  • w zakresie prowadzenia przez nas marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na prowadzeniu przez nas marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług;
  • w zakresie dokonywania przez nas rozliczeń oraz prowadzenia rachunkowości – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, w szczególności na podstawie przepisów podatkowych oraz o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w zakresie ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na możliwości podjęcia działań mających na celu ustalenie, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami.

5. Odbiorcy danych

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze (prawne, podatkowe) oraz usługi informatyczne, a także dostawcom usług płatniczych obsługującym płatności w naszym serwisie, których upoważnili Państwo do dostępu do swoich danych osobowych.

6. Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe mogą być przez nas przekazywane naszym partnerom przetwarzającym je w tzw. państwach trzecich (tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), jednakże tylko w zakresie niezbędnym, związanym ze świadczeniem przez tych partnerów na naszą rzecz usług, zwłaszcza informatycznych oraz związanych z obsługą płatności w naszym serwisie internetowym.

Przekazując Państwa dane naszym partnerom działamy zawsze w oparciu o mechanizmy zapewniające odpowiedni stopień ochrony tych danych w państwach trzecich. W szczególności przekazywanie danych osobowych w stosunkach z naszymi partnerami może następować w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony lub na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych decyzją Komisji Europejskiej.

W celu uzyskania dodatkowych informacji nt. stosowanych przez nas zabezpieczeń transferu danych do państw trzecich, w tym uzyskania kopii takich dodatkowych zabezpieczeń, prosimy o kontakt pod adresem podanym w sekcji „Administrator danych” lub w sekcji „Inspektor ochrony danych”.

7. Kategorie odnośnych danych osobowych

Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych:

Osoby prywatne

 • imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj;

Firmy

 • imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, NIP, firma.

8. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów przetwarzania, tj.

 • w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną – przez czas wykonywania umowy na świadczenie takich usług;
 • w zakresie dokonywania przez nas rozliczeń oraz prowadzenia rachunkowości – w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
 • w zakresie ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami – przez okres oraz w zakresie niezbędnym w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 • w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, skutkującego obowiązkiem jego uwzględnienia – do czasu jego uwzględnienia.

9. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub na podstawie umowy.

W zakresie w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. w oparciu o podstawę przetwarzania z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W celu realizacji któregokolwiek z powyższych praw, prosimy o kontakt pod adresem podanym w sekcji „Administrator danych”.

10. Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie będziemy podejmować w stosunku do Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany, jak również nie będziemy dokonywać profilowania.

12. Obowiązek podania danych - Klienci

Podanie przez Państwa danych osobowych oznaczonych * jest dobrowolne, jednakże brak podania tych danych uniemożliwi nam rejestrację Państwa konta użytkownika w serwisie i świadczenie na rzecz Państwa usług wymagających posiadania konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania może uniemożliwić nam przedstawienie Państwu informacji o oferowanych przez nas produktach lub usługach.

13. Źródło pochodzenia danych

Państwa dane osobowe zostały pozyskane przez nas w wyniku wskazania tych danych w formularzu rejestracyjnym konta lub udostępnienia Państwa danych osobowych poprzez: (i) wskazanie Państwa jako osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu, który zawarł z nami umowę lub osoby kontaktowej w zawartej z nami umowie, (ii) przekazania Państwa danych osobowych w inny sposób w okresie trwania umowy zawartej z nami w celach niezbędnych do prawidłowej realizacji tej umowy lub (iii) z powszechnie dostępnych źródeł (np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania przez nas danych osobowych znajdą Państwo w Polityce prywatności.