FORMULARZ KONTAKTOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA – FORMULARZ KONTAKTOWY

1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest MGGP Aero Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Karola Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów, KRS: 0000026913, NIP: 8731256310, REGON: 850414002.

2. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@mggpaero.com lub pisemnie (listownie) na adres Administratora wskazany powyżej (z dopiskiem „IOD” lub „Inspektor Ochrony Danych”).

3. Cele przetwarzania danych

Nasi Klienci

W przypadku, gdy są Państwo naszymi Klientami, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania oraz utrzymywania z Państwem kontaktu, w tym w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania przesłane poprzez formularz kontaktowy, wymiany bieżącej korespondencji, ewentualnego zawarcia z Państwem i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub innych umów, w tym kontaktowania się z Państwem w związku z zawartymi umowami, udzielania Państwu wsparcia w zakresie świadczonych usług, obsługi ewentualnych reklamacji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu serwisu internetowego Mapa Drzew.

Dodatkowo, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dokonywania przez nas rozliczeń oraz prowadzenia rachunkowości.

Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach prowadzenia przez nas marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług oraz ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Pracownicy/współpracownicy naszych Klientów

W przypadku, gdy są Państwo pracownikami/współpracownikami naszych Klientów, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach zapewnienia kontaktu z podmiotem będącym stroną zawartej z nami umowy, weryfikacji czy są Państwo uprawnieni do podejmowania czynności w imieniu tego podmiotu, prawidłowej realizacji zawartej z nami umowy.

Dodatkowo, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dokonywania przez nas rozliczeń oraz prowadzenia rachunkowości.

Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach prowadzenia przez nas marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług oraz ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

4. Podstawy przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • Nasi Klienci

  • w zakresie przesłania odpowiedzi na skierowane przez Państwa zapytanie oraz ew. zawarcia z Państwem i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub innych umów, w tym kontaktowania się z Państwem w związku z zawartymi umowami, udzielania Państwu wsparcia w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, obsługi ewentualnych reklamacji – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w zakresie dokonywania przez nas rozliczeń oraz prowadzenia rachunkowości – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, w szczególności na podstawie przepisów podatkowych oraz o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w zakresie nawiązania oraz utrzymywania z Państwem kontaktu, w tym w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania przesłane poprzez formularz kontaktowy oraz wymiany bieżącej korespondencji niezwiązanej z zawarciem umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną lub innej umowy – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na nawiązaniu oraz utrzymywaniu z Państwem kontaktu, w tym w celu udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane poprzez formularz kontaktowy oraz wymiany bieżącej korespondencji;
  • w zakresie prowadzenia przez nas marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na prowadzeniu przez nas marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług;
  • w zakresie ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na możliwości podjęcia działań mających na celu ustalenie, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami;
 • Pracownicy/współpracownicy naszych Klientów

  • w zakresie zapewnienia kontaktu z podmiotem będącym stroną zawartej z nami umowy, weryfikacji czy są Państwo uprawnieni do podejmowania czynności w imieniu tego podmiotu, prawidłowej realizacji zawartej z nami umowy – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na możliwości zapewnienia kontaktu z podmiotami będącym stroną zawartej z nami umowy, weryfikacji czy są Państwo uprawnieni do podejmowania czynności w imieniu tego podmiotu, prawidłowej realizacji zawartej z nami umowy;
  • w zakresie prowadzenia przez nas marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na prowadzeniu przez nas marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług;
  • w zakresie ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na możliwości podjęcia działań mających na celu ustalenie, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami;
  • w zakresie dokonywania przez nas rozliczeń oraz prowadzenia rachunkowości – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, w szczególności na podstawie przepisów podatkowych oraz o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

5. Odbiorcy danych

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze (prawne, podatkowe) oraz usługi informatyczne.

6. Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich (tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowych.

7. Kategorie odnośnych danych osobowych

Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię i nazwisko, nazwa (firma) instytucji, obszar zamówienia, numer telefonu, adres e-mail.

8. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów przetwarzania, tj.

 • przez okres wymiany korespondencji związanej z pytaniem skierowanym przez Państwa za pomocą formularza kontaktowego;
 • w zakresie świadczenia przez nas usługi drogą elektroniczną lub realizacji innych umów – przez czas wykonywania umowy;
 • w zakresie dokonywania przez nas rozliczeń oraz prowadzenia rachunkowości – w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
 • w zakresie ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami - przez okres oraz w zakresie niezbędnym w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 • w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, skutkującego obowiązkiem jego uwzględnienia – do czasu jego uwzględnienia.

9. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub na podstawie umowy.

W zakresie w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. w oparciu o podstawę przetwarzania z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W celu realizacji któregokolwiek z powyższych praw, prosimy o kontakt pod adresem podanym w sekcji „Administrator danych” lub w sekcji „Inspektor ochrony danych”.

10. Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie będziemy podejmować w stosunku do Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany, jak również nie będziemy dokonywać profilowania.

12. Obowiązek podania danych - Klienci

Podanie przez Państwa danych osobowych oznaczonych * jest dobrowolne, jednakże brak podania tych danych osobowych może uniemożliwić nam nawiązanie z Państwem kontaktu, w szczególności udzielenie odpowiedzi na przesłane przez Państwa do nas pytania oraz prowadzenie korespondencji, a także uniemożliwi zawarcie z Państwem umowy oraz świadczenie usług na Państwa rzecz. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania może uniemożliwić nam przedstawienie Państwu informacji o oferowanych przez nas produktach lub usługach.

13. Źródło pochodzenia danych

Państwa dane osobowe zostały pozyskane przez nas w wyniku wskazania tych danych w formularzu kontaktowym lub udostępnienia Państwa danych osobowych poprzez: (i) wskazanie Państwa jako osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu, który zawarł z nami umowę lub osoby kontaktowej w zawartej z nami umowie, (ii) przekazania Państwa danych osobowych w inny sposób w okresie trwania umowy zawartej z nami w celach niezbędnych do prawidłowej realizacji tej umowy lub (iii) z powszechnie dostępnych źródeł (np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania przez nas danych osobowych znajdą Państwo w Polityce prywatności.