03

Sierpnia 2022

Nasze produkty teledetekcyjne w Krajowej Polityce Miejskiej 2030

Krajowa Mapa Koron Drzew™ oraz Wskaźnik Trendu Wegetacji obliczone przez zespół MGGP Aero zostały wykorzystane w Krajowej Polityce Miejskiej 2030 (KPM 2030) jako źródło informacji o kondycji zieleni w polskich miastach.

W jaki sposób wykorzystano Krajową Mapę Koron Drzew™ i Wskaźnik Trendu Wegetacji w KPM 2030?

Krajowa Polityka Miejska 2030 ma na celu integrowanie i koordynowanie polityk, które odnoszą się do miast i obszarów miejskich. Dokument ten określa wsparcie ich rozwoju, poprawę formy zarządzania oraz tworzenie dogodnych warunków życia mieszkańców. Wśród jedenastu wyzwań zdefiniowanych w Krajowej Polityce Miejskiej 2030 znalazły się między innymi jakość środowiska przyrodniczego i działania adaptacyjne wobec zmian klimatu. Należy podkreślić, iż w KPM 2030 zwrócono szczególną uwagę na bardzo ważną rolę zieleni miejskiej w efektywnym kształtowaniu klimatu miasta. Zgodnie z KPM 2030: "Obecność drzew w przestrzeni miejskiej, oprócz kwestii czysto estetycznych, ma duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemów oraz ludzi. Do największych korzyści należą redukcja upału, filtrowanie zanieczyszczeń powietrza i pochłanianie dwutlenku węgla, oszczędzanie energii okolicznych budynków, filtrowanie wody, pochłanianie wody deszczowej, ochrona przed promieniowaniem UV, utrzymanie bioróżnorodności oraz korzystny wpływ na ludzkie zdrowie." Nie sposób się nie zgodzić z tym stwierdzeniem.

Na podstawie dostarczonych przez nas danych z Krajowej Mapy Koron Drzew™ opracowano mapę przedstawiającą udział powierzchni znajdującej się pod koronami drzew według stanu z lat 2010-2018 (Ryc.1.). Analizę tą przeprowadzono dla 86 gmin miejskich, 531 gmin miejsko-wiejskich oraz 310 gmin wiejskich.

...
Ryc.1. Udział powierzchni znajdującej się pod koronami drzew w gminach miejskich, miejsko-wiejskich i w strefach podmiejskich według stanu z lat 2010-2018, opracowanie własne KPM 2030 na podstawie danych z Krajowej Mapy Koron Drzew™.

Wskaźnik Trendu Wegetacji obliczyliśmy na podstawie danych satelitarnych Landsat 8 zgodnie z metodyką opartą na raporcie Joint Research Centre – Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services: An EU ecosystem assessment. Wskaźnik ten pozwala na ocenę kierunków zmian w ilości i jakości zieleni. W KPM 2030 został wykorzystany do przedstawienia bilansu udziału powierzchni objętych procesami zielenienia i brązowienia dla okresu 2013-2021 w granicach obszarów antropogenicznych miast wojewódzkich. Na poniższym zestawieniu (Ryc.2) możemy zobaczyć, które miasta w Polsce się zazieleniają (wartości dodatnie), a które tracą powierzchnie pokryte roślinnością lub kondycja tej roślinności się pogarsza (wartości ujemne).

...
Ryc.2. Wykres znormalizowanego bilansu udziału powierzchni objętych procesami zielenienia i brązowienia dla okresu 2013-2021 w granicach obszarów antropogenicznych miast wojewódzkich na podstawie obliczonego Wskaźnika Trendu Wegetacji.

Po raz kolejny widać, jak szerokie zastosowanie ma Krajowa Mapa Koron Drzew™ oraz jak potrzebne są produkty analityczne dedykowane miastom, w szczególności dostarczające informacji o stanie ich zieleni.