włącz wideo

WE KNOW
TREES,
DO YOU?

Nowe rozwiązania
dotychczasowych problemów

Mapa Drzew™ jest serwisem, dzięki któremu szybko uzyskasz kompleksową informację o drzewach rosnących w interesującej Cię przestrzeni.

Przedstawiamy Ci innowacyjne rozwiązanie, będące rezultatem zastosowania danych lotniczych i metod uczenia maszynowego.

Spójrz na drzewa w swojej okolicy z nowej perspektywy.

rzut z gory
drzewa

Zdobądź wiedzę

Dowiedz się jaka jest lokalizacja każdego drzewa i poznaj jego parametry.

Możesz przeglądać dane bezpłatnie bezpośrednio w serwisie lub zamówić produkty dostosowane do Twoich potrzeb.

Podejmuj właściwe decyzje analizując informacje w środowisku GIS.

Informacja, której potrzebujesz

lokalizacja korony

Lokalizacja korony

Wysokość drzewa

Wysokość drzewa

Powierzchnia korony

Powierzchnia korony

Objętość korony

Objętość korony

Gatunek drzewa

Gatunek drzewa

Kondycja drzewa

Kondycja drzewa

Lokalizacja pnia

Lokalizacja pnia

Pierśnica

PIERŚNICA

Gdziekolwiek jesteś,
drzewa są ważne

Miasto

Fundamentem w zarządzaniu drzewami w przestrzeni miejskiej jest zdobycie wiedzy o ich rozmieszczeniu i stanie oraz weryfikacja pełnionych przez nie funkcji. Oferowane produkty mogą posłużyć do wykonania przeglądu obszarowego lub zostać wykorzystane do szczegółowej inspekcji drzew.

Niewątpliwym walorem Mapy Drzew™ jest możliwość jej wykorzystania do identyfikacji i monitoringu pojedynczych drzew stanowiących zagrożenie lub walor, bądź do prowadzenia analiz na poziomie całego miasta, np. w celu budowania strategii adaptacji do zmian klimatu, bądź do określania kierunków rozwoju i inwestycji w mieście.

Parametry takie jak lokalizacja, wysokość drzew i powierzchnia koron umożliwią zbadanie np. ich relacji przestrzennej względem granic własności gruntów, czy obiektów infrastruktury. Informacja o powierzchni koron, gatunkachkondycji drzew pozwoli monitorować dynamikę zmian i jakość roślinności wysokiej w przestrzeni miejskiej.

Tereny rolnicze

W przestrzeni rolniczej drzewa są istotnym elementem krajobrazu kształtującym różnorodność biologiczną. Aby rolnicy mogli spełnić obowiązek utrzymania obszarów proekologicznych (obszary EFA), potrzebują informacji o występowaniu zagajników śródpolnych, zadrzewień liniowych i grupowych, żywopłotów, pasów zadrzewień oraz drzew wolnostojących.

Obserwowanie zmian zasięgu drzew na terenach rolniczych umożliwia monitorowanie stanu obszarów proekologicznych.

Odczytane z Mapy Drzew™ parametry, takie jak lokalizacjapowierzchnia korony umożliwią np. zbadanie położenia drzew względem granic działki rolnej, wskazanie drzew wolnostojących o zadanej średnicy korony, wskazanie odległości między drzewami w zadrzewieniach liniowych, jak również obliczenie powierzchni zagajników śródpolnych.

Środowisko naturalne

Drzewa pełnią funkcje m.in gospodarczą, ochronną, rekreacyjną i krajobrazową. Świadczą usługi ekosystemowe. Łagodzą negatywne skutki zmian klimatu, produkują niezbędny dla nas tlen i magazynują dwutlenek węgla.

Niezależnie od tego, czy mówimy o pojedynczych drzewach, zadrzewieniach, lasach naturalnych, czy gospodarczych, istotne jest monitorowanie parametrów drzew. Umożliwia to zdobycie wiedzy przydatnej do zrównoważonego zarządzania obszarami na których rosną.

Odczytując z Mapy Drzew™ i analizując zmianę parametru lokalizacji, wysokości oraz powierzchni koron drzew, możliwy jest np. monitoring procesów naturalnych, monitoring sukcesji wtórnej, ocena efektów ochrony czynnej, a także monitoring działalności gospodarczej w lasach.

Dzięki Mapie Drzew™ możesz określić skład gatunkowy lasu, ocenić stan zdrowotny poszczególnych drzew, a także zidentyfikować drzewa martwe. Znając rzeczywistą wysokość drzew i powierzchnię koron dla poszczególnych drzew lub całych kompleksów leśnych, jesteśmy w stanie obliczyć ilość biomasy, produkowanego tlenu, a także pochłanianego węgla.

Infrastruktura

Drzewa wpływają korzystnie na warunki życia w przestrzeni zurbanizowanej. Redukują hałas i zanieczyszczenia oraz regulują temperaturę i wilgotność powietrza. Jeśli jednak drzewa rosną za blisko obiektów infrastruktury lub są w złym stanie zdrowotnym mogą stanowić zagrożenie.

Dzięki Mapie Drzew™ możesz precyzyjnie ocenić relację przestrzenną pomiędzy drzewem a infrastrukturą i podjąć działania w sytuacji, w której drzewo stanowi realne zagrożenie.

Odczytane z Mapy Drzew™ parametry takie jak lokalizacja, wysokość drzewa i powierzchnia korony, umożliwią np. zbadanie położenia drzewa względem granicy działki ewidencyjnej lub zidentyfikowanie drzew rosnących w kolizji z elementami infrastruktury.

Parametr kondycji pozwoli zidentyfikować drzewa w złej kondycji lub martwe, stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla danego obiektu. Analiza zmian parametru wysokości drzew oraz powierzchni koron pozwala np. monitorować zagrożenie bezpieczeństwa linii przesyłowych procesem sukcesji wtórnej oraz zarządzać wycinką drzew.

Aktualności